Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công
Bưu chính

Tìm thấy 74 thủ tục hành chính
01. GDĐT-01. Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
02. GDĐT-02. Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
03. GDĐT-03. Sát nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
04. GDĐT-04. Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
05. GDĐT-05. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
06. GDĐT-06. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
07. GDĐT-07. Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, tin học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
08. GDĐT-08. Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
09. GDĐT-09. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
11. GDĐT-11. Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Notification


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2021
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2021